Algemene Voorwaarden

 • De overeenkomst kan ingegaan worden op ieder moment en er wordt uitgegaan van een duur van een (1) maand of (1) jaar. De overeenkomst wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd.
 • Huur dient vooruit betaald te worden bij aanvang van iedere stallingperiode.
 • Gestalde objecten kunnen na afspraak gebracht of gehaald worden door eigenaar of diens gemachtigde. Er dient minimaal 2 werkdagen vooraf een afspraak gemaakt te zijn telefonisch.
 • Er dient altijd een kopie van legitimatie van eigenaar/huurder ingeleverd te worden.
 • Eigenaar of diens gemachtigde dient zich te kunnen legitimeren.
 • De stalling dient in staat te zijn het object te kunnen verplaatsen. Indien nodig zal een reservesleutel in de stalling achtergelaten te worden.
 • Het is niet toegestaan in de stalling reparaties en/of onderhoudsreparaties uit te voeren.
 • Het is verboden vluchtige en/of brandbare en/of milieu vervuilende en/of bederfelijke stoffen op te slaan. Te denken valt aan gasflessen, olie- brandstof reservoirs, voeding, en dergelijke. Bij schade als gevolg van opslag van dergelijke goederen zal de eigenaar/huurder aansprakelijk gesteld worden.
 • De stalling zal met uiterste zorg de objecten stallen en verplaatsen.
 • Stalling is geheel op eigen risico. De stalling is tijdens de stallingperiode niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook aan gestalde objecten ten gevolge van ondermeer schade aan de gebouwen, door de storm, brand of enig andere calamiteit en ook niet voor diefstal, inbraak, vervolgschade, vermissing of enige andere gebeurtenis.
 • De stalling gaat er vanuit dat eigenaar/huurder zelf zorg draagt voor de juiste verzekering van gestalde objecten.
 • Het betalingstermijn is 14 dagen. Bij overschrijding van het betalingstermijn zullen vanaf vervaldatum rente en kosten in rekening worden gebracht bij eigenaar/huurder na verzending van een 14-dagen betaalherinnering.
 • De stalling mag objecten in bezit houden op het moment dat eigenaar/huurder nog niet het verschuldigde bedrag in zijn geheel heeft voldaan.
 • De overeenkomst wordt per object gesloten. Zodra een object eerder opgehaald wordt dan de looptijd van het contract, dan zal er geen geld terugbetaald worden.
 • De stalling is gerechtigd tarieven te wijzigen. Zodra in betreffende jaar een overeenkomst (stilzwijgend) verlengd wordt zal automatisch het nieuwe tarief geldig zijn.
 • De stalling behoudt zich het recht toe te allen tijde een overeenkomst te beeindigen zonder opgaaf van redenen.